Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας οπλοφορίας σκοποβολής

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το αίτημα (ανανέωση, αρχική χορήγηση, επιπλέον όπλο κλπ), καθώς και οι λόγοι.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνει: - Δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 παρ.2 του Ν.2168/1993
- Δεν τυγχάνω φυγόδικος ή φυγόποινος
- Δεν εκκρεμεί σε βάρος μου ποινική υπόθεση για παράβαση που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.2168/1993. - Δεν είμαι εταίρος σε ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Security), που
λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. - Δεν είμαι εκπρόσωπος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ. ή μέτοχος ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Security), που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.
3. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει: «Γνωρίζω τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος που θα ασκώ με το
όπλο που πρόκειται να προμηθευτώ ή που κατέχω καθώς και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης και φύλαξης που πρέπει να ακολουθώ».
4. Ιατρικό πιστοποιητικό, εντός σφραγισμένου φακέλου, από ιατρό ειδικότητας ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά
και σωματικά υγιής, ικανός να οπλοφορεί.
5. Έγγραφο ΣΚ.Ο.Ε. με τους αγώνες του σκοπευτή.
6. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
8. Φωτοαντίγραφο σκοπευτικής ταυτότητας (ΔΑΙ/ΔΕΣΚ), θεωρημένης για το τρέχον έτος.
9. Βεβαίωση παραγγελίας πυροβόλου από τον έμπορο (για νέο όπλο).
10. Βεβαίωση εργασίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προβλέπονται από τις ΚΥΑ 4325 από 30/3/1999 (ΦΕΚ 400/19.04.1999 –τ.Β’) και 3009/23-α από 31/8/1994 απόφαση Υ.Δ.Τ. (ΦΕΚ 696/14.9.1994,
τ.Β’) και κατατίθενται στο ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν ανανέωση αδείας υποβάλλονται τουλάχιστον 4 μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας, ενημερώνοντας αρχικά και το Σωματείο.